Ενεργειακή Σήμανση

Η Ε.Ε. ανέπτυξε δύο  συμπληρωματικά εργαλεία μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας από τα προϊόντα: Σήματα για την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, ώστε να επηρεάζουν τις αποφάσεις αγορών τους (όπως π.χ. συστήματα σήμανσης για οικιακές συσκευές), και προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης (πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης) που επιβάλλονται από το αρχικό στάδιο σχεδιασμού των προϊόντων σύμφωνα με την οδηγία για τα Προϊόντα που Καταναλώνουν Ενέργεια (Π.Κ.Ε.).

Τα ενεργειακά σήματα και τα ενεργειακά πιστοποιητικά προϊόντων είναι εργαλεία που δίνουν τη δυνατότητα στον καταναλωτή να αποφασίσει για το προϊόν που θέλει να αγοράσει, λαμβάνοντας υπ’ όψη την ενεργειακή απόδοση του. Ωστόσο, με την αύξηση του αριθμού των ενεργειακών σημάτων (για τις συσκευές, τα κτίρια, την πράσινη ηλεκτρική ενέργεια, τον εξοπλισμό πληροφορικής και τα καθαρά οχήματα) δημιουργείται κίνδυνος σύγχυσης στους αγοραστές και στους τελικούς χρήστες. Στην παρούσα ιστοσελίδα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα ενεργειακά σήματα, που βοηθούν τον καταναλωτή να τα κατανοήσει.

Τα κριτήρια της ενεργειακής σήμανσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους διαγωνισμούς προμηθειών.

» Εξοπλισμός γραφείου

Η ενεργειακή κατανάλωση του εξοπλισμού γραφείου όπως προσωπικοί ή φορητοί υπολογιστές, οθόνες, εκτυπωτές, μηχανήματα τηλεομοιοτυπίας, τηλέφωνα, μηχανές σάρωσης, modems είναι  τομέας αυξανόμενης κατανάλωσης ενέργειας. Ένας από τους στόχους για μια βιώσιμη περιβαλλοντική ανάπτυξη είναι και η εξοικονόμηση ενέργειας. Ένας από τους πολλούς τρόπους εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας είναι και η μείωση  της κατανάλωσης της από τον εξοπλισμό γραφείου.

Ένας τρόπος για εξοικονόμηση ενέργειας είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών (π.χ. να απενεργοποιεί την οθόνη του υπολογιστή όταν βρίσκεται σε μια συνάντηση). Ο άλλος τρόπος είναι να αγοράζεται ενεργειακά αποδοτικός εξοπλισμού γραφείου. Οι ενεργειακές ετικέτες παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση του γραφειακού εξοπλισμού.

» Δομικά υλικά

Ο άνθρωπος περνά τον περισσότερο χρόνο του μέσα σε κτίρια. Επομένως είναι ζωτικής σημασίας, να εξασφαλιστεί άνετη διαβίωση σε αυτά καθώς και αποδεκτά κόστη κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης. Δεδομένου ότι τα κτίρια έχουν  μεγάλη διάρκεια ζωής και μεγάλο κόστος κατασκευής, είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ των δομικών τους στοιχείων, που έχουν μικρή διάρκεια ζωής και μπορούν να αντικατασταθούν ή να αναβαθμιστούν χωρίς σημαντικές παρεμβάσεις στη δομή του κτιρίου και σχετικά χαμηλό κόστος (για παράδειγμα, λέβητες, ηλιακοί συλλέκτες κλπ.) και εκείνων, για τα οποία απαιτούνται σημαντικές δομικές παρεμβάσεις  και υψηλά κόστη (για παράδειγμα, πρόσθετη θερμική μόνωση, καινούργια παράθυρα, ακόμα και παρέμβαση στη φέρουσα κατασκευή, κλπ.).
Τα δομικά στοιχεία ενός κτιρίου θα μπορούσαν να διαχωριστούν σε μόνιμα  και ενσωματωμένα. Τα τελευταία πρέπει να σχεδιάζονται και να επιλέγονται με τέτοιον τρόπο ώστε να επιτρέπουν την ομαλή και αποδοτική λειτουργία ενός κτιρίου. 
Για το λόγο αυτό, οι εθνικοί θεσμικοί κανονισμοί συνήθως προβλέπουν κριτήρια υψηλής απόδοσης - για παράδειγμα για τα στοιχεία του  εξωτερικού κελύφους του κτιρίου.
Οι σύγχρονες απαιτήσεις των κανονισμών, σχετικά με τα νεόδμητα κτίρια ή την ανακαίνιση υφιστάμενων, αφορούν συχνά τα λεγόμενα επίπεδα «χαμηλής ενέργειας» ή «μικρού αποτυπώματος άνθρακα». Παρ' όλα αυτά, ήδη από τα αρχικά στάδια σχεδιασμού, πρέπει να δοθεί προσοχή στο κόστος λειτουργίας και συντήρησης. Ο κατασκευαστικός τομέας είναι ένα από τα σημαντικότερα παραδείγματα, όπου η ανάλυση κόστους κύκλου ζωής για τις διαφορετικές λύσεις δίνουν τα αξιολογότερα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

» Ηλεκτρική Ενέργεια από ΑΠΕ

Με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές CO2. Ως εκ τούτου ο καθένας μπορεί να συμβάλει στην προστασία του κλίματος μέσω της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Σύμφωνα με την οδηγία 2001/77/ΕΚ, όλα τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει εθνικούς στόχους για το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Με τα μέτρα που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή, η Επιτροπή εκτιμά ότι το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ15 προβλέπεται να φθάσει το 10% το 2010.

Η κατάσταση διαφέρει σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Σε γενικές γραμμές, οι χώρες μπορούν να χωριστούν σε τρεις ομάδες με διαφορετικά ποσοστά προόδου, όσον αφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:

  • Η Γερμανία, η Δανία, η Ισπανία και η Φινλανδία έχουν εφαρμόσει ενεργειακή πολιτική που θα τους επιτρέψει να επιτύχουν τους εθνικούς τους στόχους.
  • Η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιρλανδία, οι Κάτω Χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία έχουν ξεκινήσει την υιοθέτηση πολιτικών και μέτρων που θα τους επιτρέψει να επιτύχουν τους εθνικούς τους στόχους.
  • Η Ελλάδα και η Πορτογαλία πρέπει να βελτιώσουν τις πολιτικές τους, δεδομένου ότι δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν τους στόχους τους.

Η υδροηλεκτρική, η ηλιακή ενέργεια, οι ανεμογεννήτριες είναι μερικά είδη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Οι διάφορες σημάνσεις προσπαθούν να καλύψουν τις διαφορές εντός του εύρους των κριτηρίων τους.

Με την απελευθέρωση της αγοράς το 1998, δημιουργήθηκε η βάση για μια οικονομία ελεύθερου ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Το 1999 ο ηλεκτρισμός έγινε ένα ελεύθερα εμπορεύσιμο αγαθό στα περισσότερα κράτη μέλη. Λίγα μόνο εξειδικευμένα χαρακτηριστικά υφίστανται για τον ηλεκτρισμό π.χ. η αξιοπιστία ή η συχνότητα των διακυμάνσεων. Για την πλειοψηφία των πελατών, η τιμή είναι το σημαντικότερο κριτήριο απόφασης, δεδομένου ότι τα προηγούμενα χαρακτηριστικά, είναι προφανώς προϋποτιθέμενα γι αυτούς. Λόγω της υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας στα περισσότερα κράτη μέλη, μόνο η προέλευση και / ή η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει ένα επιπλέον - αν και αόρατο - στοιχείο σύγκρισης.

Με την απελευθέρωση της αγοράς, ο πελάτης δεν στηρίζεται μόνο στην προσφορά ηλεκτρικής ενέργειας από τον τοπικό προμηθευτή, αλλά επωφελείται από τις προσφορές και των ανταγωνιστών. Σήμερα, έχει αυξηθεί ο αριθμός των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, όπως η ενέργεια από το νερό, τον αέρα ή τον ήλιο, αλλά και των προσφερόμενων τιμολογίων ενέργειας, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Νέα

Βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2014

2014-07-30 AND_3486

Περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο

Το ενημερωτικό μας δελτίο σας κρατά ενήμερους σε θέματα πράσινων συμβάσεων.

Εγγραφή

Λήψη αρχείων

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν πρακτικούς οδηγούς και εργαλεία υπολογισμού.

Μεταφερθείτε στην περιοχή λήψης αρχείων

Login

Login

Members Login Form


Forgot your password?