Zaļais iepirkums

Pircēji var sniegt nozīmīgu ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā, izvēloties videi draudzīgas preces un pakalpojumus.

Zaļo publisko iepirkumu iespējams piemērot vairākās jomās, piemēram, biroja iekārtu un ēku konstrukciju būvelementu iegāde, apgaismes iekārtu, pārstrādājamā papīra, transportlīdzekļu un videi draudzīga sabiedriskā transporta iegāde, elektroenerģijas iegūšana no atjaunojamiem energoresursiem, sadzīves tehnika un gaisa kondicionēšanas sistēmas, kas atbilst augstākā līmeņa vides risinājumiem.

Zaļais iepirkums ir tirgus ietekmes instruments. Veicinot zaļo iepirkumu, pastāv reāla iespēja, ka videi draudzīgas tehnoloģijas tiek ražotas lielākos apmēros. Dažos produktu, pakalpojumu un servisu sektoros ietekme var būt īpaši nozīmīga, jo publiskie pircēji ietekmē lielu tirgus daļu (piemēram IT iekārtas, ēku konstrukciju būvelementi, apgaismojums).

Ņemot vērā preču un pakalpojumu dzīves cikla izmaksas, zaļais iepirkums ļauj ietaupīt naudu un vienlaikus pasargāt arī apkārtējo vidi. Ar zaļo iepirkumu var ietaupīt izejvielas, enerģiju, samazināt atkritumu apjomus un piesārņojumu, kā arī veicināt ilgtspējīgas uzvedības modeļus.

Likumīgais pamats

Nacionālo likumdošanu par valsts iepirkumu pamatu veido Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/18/EK un Direktīva 2004/17/EK. Direktīvas tika grozītas 2004. gadā pēc Eiropas Komisijas paskaidrojošā paziņojuma 2001. gada 4. jūlijā un pēc Eiropas Tiesas sprieduma (lietā C-513/99 - Concordia Bus, Somijā) 2002. gada 17. septembrī un Eiropas Tiesas lēmuma (lietā C-448/01 - Wienelectricity) 2003. gada 4. decembrī. Direktīvas papildināja un nostiprināja iespējas iekļaut vides apsvērumus valsts iepirkuma tehnisko specifikāciju atlasē, piešķiršanas kritērijos, kā arī līguma darbības nosacījumos.

Direktīva attiecas uz tiem valsts iepirkuma līgumiem, kuru summa pārsniedz noteiktas robežas kā tas minēts direktīvā. Iepirkuma procedūrā vajadzētu izpildīt visus likumīgos principus - vienādi noteikumi, caurskatāmība un netraucēta preču kustība.

Zaļais iepirkums praksē

1.solis

Apdomājiet, kuri produkti, pakalpojumi vai darbi ir vairāk piemēroti, ņemot vērā to ietekmi uz vidi un citus faktorus, tādus kā Jums pieejamā informācija, tirgus piedāvājums, pieejamās tehnoloģijas, izmaksas un atpazīstamība.

 

2.solis

Noskaidrojiet Jūsu vajadzības un tās atbilstoši noformulējiet. Izvēlieties videi draudzīgu apzīmējumu, lai izklāstītu Jūsu politiku apkārtējai pasaulei. Tas ir labs veids kā nodrošināt caurskatāmību potenciālajiem piegādātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem un Jūsu klientiem.

3.solis

Sastādiet skaidru un precīzu tehnisko specifikāciju, izmantojot energomarķējumos iekļautos vides faktorus. 

Energomarķējumus un tehnisko specifikāciju speciālās jomās Jūs varēsiet atrast vadlīnijās un speciālistu darbības aprakstos.

4.solis

Nosakiet atlases kritērijus, balstoties uz plašo kritēriju sarakstu, kas minēts valsts iepirkumu direktīvās (Direktīvā 2004/17/EK, Direktīvā 2004/18/EK). Piemērotos gadījumos iekļaujiet vides kritērijus līguma izpildes tehnisko iespēju pamatojumā. Informējiet potenciālos piegādātājus, pakalpojumu sniedzējus vai līgumslēdzējpuses, ka tie var izmantot vides pārvaldības sistēmas un deklarācijas, lai pierādītu savu atbilstību kritērijiem.

Atlases kritērijus speciālās jomās Jūs varēsiet atrast vadlīnijās un speciālistu darbības aprakstos.

5.solis

Formulējiet kvalitātes kritērijus (saskaņā ar ES iepirkuma direktīvām) ekonomiski izdevīgākajam priekšlikumam. Definējiet atbilstošus vides kritērijus kā līmeņatzīmi, lai savā starpā salīdzinātu videi draudzīgus piedāvājumus (gadījumos, kad tehniskajā specifikācijā līgums noteikts kā videi draudzīgs). Otra iespēja ir noteikt atbilstošu vides kritēriju, lai ieviestu vides elementus (gadījumos, kad tehniskajā specifikācijā līgums noteikts kā neitrāls) un piešķirtu tam noteiktu nozīmi.

Neaizmirstiet apsvērt arī dzīves cikla izmaksas.

6.solis

Papildus līguma darbības nosacījumu izmantošana ir veids kā nostiprināt būtiskus papildus vides nosacījumus zaļajā līgumā. Tādā veidā līgumslēdzējpusēm būs obligāti jāizpilda visi līguma darbības nosacījumi.

Jaunumi

Projekts tuvojas noslēgumam!

2014-06-12

Projekts tuvojas noslēgumam un šobrīd ir apkopoti visi labas prakses piemēri, kā arī drīzumā noslēgsies pilotprojekti. vairāk

Newsletter

Our newsletter keeps you informed about green procurement issues.

Subscribe

Materiāli lejupielāde

Here you can find practical help like guidelines and calculation tools for free download.

Get to download area

Ieeja reģistrētiem lietotājiem

Ieeja reģistrētiem lietotājiem

Reģistrēto lietotāju autorizācijas forma


Aizmirsi paroli?