Zelené nakupování

Zadavatelé zakázek mohou významně přispět k udržitelnému rozvoji tím, že budou využívat své kupní síly při výběru environmentálně šetrných výrobků a služeb.

Do oblasti zelených zakázek spadá například nákup energeticky úsporných počítačů a stavebních komponent, osvětlení, recyklovaného papíru, ekologických vozidel, ekologické veřejné dopravy, elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, domácích spotřebičů nebo klimatizace odpovídající nejmodernějším environmentálním řešením.

Zelené nakupování je navíc samo o sobě příkladem a ovlivňuje trh. Podporováním zelených zakázek mohou velcí zadavatelé poskytnout průmyslu opravdovou pobídku pro vývoj zelených technologií. Jejich dopad na některé oblasti výroby, práce a služeb může být opravdu velmi významný, protože tyto zadavatelé ovlivňují velký podíl trhu (např. vybavení IT, energeticky úsporné budovy a komponenty, osvětlení).

A konečně, pokud se zamyslíme nad náklady životního cyklu zboží a služeb, zelené zakázky umožňují ušetřit peníze a zároveň chránit životní prostředí. Zeleným nákupem máme možnost ušetřit materiály, energii, snížit objem odpadu i znečištění a posílit udržitelné vzorce chování.

Celkový objem veřejných zakázek v EU – t.j. nákup zboží, služeb a veřejných prací veřejnou správou a správci veřejně prospěšných služeb – je odhadován na přibližně 16 % hrubého domácího produktu celé EU, konkrétně v roce 2002 tato částka dosáhla  1 500 miliard EUR. Podíl této částky na HDP se výrazně liší mezi jednotlivými členskými státy, pohybuje se v rozpětí 11 % a 20 %.

Právní rámec

Rámec pro národní legislativu tvoří směrnice ES o veřejných zakázkách č. 2004/18/ES a 2004/17/ES. Tyto směrnice byly upraveny v roce 2004 následně po vydání komuniké Evropské komise ze dne 4.července 2001 a rozsudcích Evropského soudního dvora ze dne 17.září 2002 (případ C-513/99 - Concordia Bus, Finsko) a ze dne 4.prosince 2003 (C-448/01 – Wienelectricity). Směrnice umožňují, aby v případě veřejné zakázky mohly být environmentální požadavky součástí technické specifikace, kritérií pro přidělení zakázky a ustanovení o plnění smlouvy.

Směrnice se vztahují pouze na veřejné zakázky, které pravděpodobně překročí pevné prahové hodnoty zmiňované ve směrnicích. Všechny právní principy, jako je rovné zacházení, transparentnost a volný pohyb zboží, musejí být v postupech zakázky zachovány.

Zelené nakupování v praxi

Zelené zakázky jsou systematickým procesem, který by měl proběhnout krok za krokem.

Krok 1: Vyjednejte podporu vedení

Důležité je získat podporu vedení a podrobně informovat i všechny zaměstnance.

Krok 2: Zvažte reálné potřeby

Rozhodněte se, které výrobky opravdu potřebujete pořídit. Věcně popište potřeby tak, abyste nevyloučili různé možnosti.

Krok 3: Definujte předmět nákupu

Pojmenujte v samotném názvu zakázky, jaký produkt nebo službu chcete pořídit. Předmětem může být i produkt šetrný k životnímu prostředí nebo definice založená na výkonnosti produktu.

Krok 4: Definujte technické podmínky

Technické podmínky definují minimální požadavky na soulad. Zahrnutí environmentálních kritérií šetří zdroje i energii a pomáhá redukovat odpady a znečištění. Kritéria, která můžete přímo využít, najdete v Příručkách pro zelené nakupování (GPP Toolkit). Můžete využít i kritéria pro ekoznačky. Konkrétní informace najdete např. na stránkách www.zelenenakupovani.cz a www.ekoznacka.cz.

Krok 5: Kritéria pro přidělování zakázek

Určete kritéria pro přidělování zakázek, jako například vyšší ekoefektivita, a jejich váhy pro hodnocení nabídek. Kritéria pro přidělování zakázek musí mít souvislost s předmětem smlouvy. Určete také, jak budete počítat náklady životního cyklu a jaká bude jejich váha. I zde můžete využít informace a metodiky dostupné na stránce www.zelenenakupovani.cz nebo v rámci Příruček pro zelené nakupování („GPP Toolkit“).

Krok 6: Přidělte zakázku

Z nabídek, které splňují všechny technické podmínky, bude zakázka přidělena ekonomicky nejvýhodnější nabídce na základě hodnocení nákladů životního cyklu (například za pomoci kalkulačního nástroje Buy Smart+) a stupně shody s kritérii pro přidělování zakázek.

U menších nákupů, nepodléhajících výběrovému řízení, je užitečné a vhodné řídit se věrohodnými způsoby značení produktů, např. ekoznačkami (Ekologicky šetrný výrobek, Ekoznačka EU a další), energetickými štítky (povinné např. pro chladničky, klimatizační jednotky nebo televizory), apod.

Více informací naleznete v informačním letáku ZDE.

Stáhněte si také stručná Pravidla nákupu.

Pokud byste uvítali asistenci při realizaci "zeleného" nákupu, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Novinky

TV Barrandov se věnovala zelenému nakupování

2014-09-28

víc

Zpravodaj

Náš zpravodaj poskytuje aktuální informace o zeleném nakupování.

Odebírat zpravodaj

Ke stažení

Zde naleznete zdarma ke stažení praktické nástroje v podobě příruček a kalkulačních nástrojů.

Přejít do složky ke stažení

Registrovaný uživatel

Registrovaný uživatel

Formulář pro přihlášení registrovaných uživatelů


Zapomněli jste heslo?